Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un dels reptes més importants de tota ciutat és garantir que ningú quedi enrere. Perquè de res serveix que hi hagi oportunitats, empreses, llocs de treball, turisme, o qualsevol altre indicador de prosperitat, si un barri o un grup de persones no hi poden accedir. El nostre model de ciutat es basa en la cohesió social, que ens interpel·la a tots els vigatans, des dels veïns, fins als comerços, entitats o administracions, en un treball en xarxa on tota la ciutat és educadora, és saludable, i promou l’esport, la cultura i la cohesió social.

5%

Qualitat educativa a la ciutat

Vic és ciutat educadora i és per això que apostem un model de ciutat compartit, d'equitat i d'igualtat d'oportunitats. Volem com a ciutat ser referent i obrir l'educació més enllà de les aules i poder ser referents d'un territori on la diversitat és un punt de riquesa.

Impuls de projectes educatius (3) 2027

0%

Cada curs escolar es valoren els projectes educatius que s'ofereixen a la comunitat educativa de la ciutat. Els centres poden anar dirigits directament a un nivell educatiu, a una etapa educativa, al professorat o bé a les famílies

Desenvolupar el projecte de detecció de les disfuncions de tot l'alumnat de 8 i 12 anys (3) 2024

0%

Treballar per la No-segregació escolar (1) 2025

0%

Oferir propostes formatives i pedagògiques als professionals (2) 2026

0%

Potenciar l’excel·lència i l’accessibilitat en l’educació musical i artística des dels centres educatius i els equipaments especialitzats (2) 2025

0%

Consolidació de la nova Escola de Noves Oportunitats (Albir) (3) 2026

37%

Dotar la ciutat amb un centre de formació integrat de referència (2) 2024

0%

Desplegament de l’oferta educativa en l’etapa post obligatòria (1) 2026

0%
1%

Envelliment amb qualitat de vida

L'allargament de la vida i l'envelliment progressiu de la població són una realitat a Europa i suposaran un dels reptes principals del segle XXI. Es treballa per un envelliment actiu, com a clau per combatre l'aïllament de les persones grans, i fomentar el viure amb sentit, dignitat i suport al final de la Vida.

Fer efectiva la integració social i sanitària en l'atenció (2) 2027

0%

Difusió i coneixement de la cartera de seveis adreçada a les persones grans (3) 2024

0%

Combatre la solitud no desitjada de les persones grans (3) 2024

0%

Millorar els recursos habitacionals per què tothom que ho desitgi pugui envellir a casa (5) 2024

5%
0%

Desplegament polítiques d'igualtat i LGTBI+

Des de la regidoria d'igualtat de l'Ajuntament, a través de l'oficina tècnica d'igualtat de gènere i LGTBI+, treballem pel desplegament de les polítiques d'igualtat i LGTBI+ tant a nivell intern de l'estructura municipal i de les seves àrees, així com en les polítiques públiques de ciutadania. L'oficina es visualitza com a eix vertebrador d'aquestes polítiques conjuntament amb la prestació del servei d'informació i atenció a les dones (SIAD) i el servei d'atenció integral LGTBI+ .

Reforç de polítiques d'igualtat i LGTBI+ (1) 2023

0%

Potenciar l'oficina tècnica d'igualtat de gènere i LGTBI+ i els seus serveis ( SIAD i SAI ) per millorar i impulsar les polítiques d'igualtat i LGTBI+ des de la particiació i transversalitat.

Impulsar i millorar les polítiques d'igualtat i LGTBI+ en les actuacions municipals i de ciutadania (3) 2023

0%

Revisar i actualitzar les actuacions transversals i de ciutadania de la regidoria d'igualtat

2%

Desplegament de polítiques del Pla Local d'Habitatge

Augmentar la borsa d’habitatges de lloguer assequible (2) 2027

0%

Captar a través de campanyes de difusió, habitatges privats, per destinar-los a lloguer assequible explicant els avantatges que tenen els propietaris d'utilitzar aquest servei.

Disminuir el nombre de pisos buits (1) 2027

10%

Estudiar carrers de la ciutat per detectar pisos buits i contactar amb els propietaris a fi de posar-los al mercat mitjançant un lloguer assequible, fomentant la posada en marxa de l'habitatge en qüestió.

Augment del parc d'habitatge assequible (3) 2027

0%

Rehabilitar habitatges per part de l'Administració per destinar-los a lloguer assequible.

Disminució de les ocupacions irregulars d'habitatges (1) 2027

0%

Detecció de les pràctiques irregulars en matèria d'habitatge per poder posar-hi solució amb la intervenció de diferents departaments del consistori.

Millorar els infrahabitatges (1) 2027

0%

Detecció dels immobles que tot i no tenir cèdula d'habitabilitat, ni compleixin les condicions per obtenir-la es destini a habitatge, i fomentar-ne l'adequació si s'escau.

Millorar els edificis més envellits i fer-los accessibles (2) 2027

0%

Fomentar a través d'ajuts econòmics l'accessibilitat als habitatges per millorar el parc d'habitatges de la ciutat i fer-los accessibles a la ciutadania que ho necessiti.

13%

Els equipaments culturals de la ciutat com a eixos de creació artística i de cohesió social

Consolidació de l’Atlàntida com a equipament de referència nacional i internacional amb el desplegament del nou contracte-programa 2023-2027 (1) 2023

20%

Consolidació de l’espai de La Central com a espai dedicat a la cultura tradicional i popular (1) 2023

0%

Ampliació i renovació d’espais i equipaments culturals i cívics diversos (2) 2023

0%

Convertir el Centre Cívic Joan Triadú en el centre de cultura contemporània del centre de la ciutat (1) 2023

0%

Expansió dels equipaments culturals de la ciutat per incrementar la presència de diferents disciplines artístiques (3) 2023

0%

Desenvolupament del Pla Estratègic dels Centres Cívics (3) 2022

61%
4%

L'activitat física i el lleure familiar, claus per a la qualitat de vida

L’esport ofereix igualtat d’oportunitats, sense exclusions per capacitat ni gènere, per això cal garantir la pràctica esportiva i l’adequació de les instal·lacions per fer-ho. Fomentar la pràctica i activitat esportiva com a factor de cohesió social i hàbits saludables.

Creació del parc esportiu a la zona del Mas de Bigas (8) 2023

12%

Millores en les connexions de la Zona Esportiva (5) 2023

0%

Nou centre esportiu municipal Patí Vic (8) 2027

14%

Nous equipaments a la zona esportiva (3) 2023

0%

Millores en els equipaments esportius de la ciutat (5) 2023

0%

Ampliar l'oferta activitats per facilitar una activitat física saludable a tothom (4) 2024

0%
2%

La ciutat com a destí esportiu de referència

Promoció de l'esport femení (3) 2024

10%

Acompanyar a la tecnificació esportiva dels esportistes de la ciutat (2) 2023

0%

Celebració d'activitats esportives locals i internacionals (3) 2023

0%

Nou Pla de l'Esport (2) 2023

0%
10%

Implementació del Pla local de Salut

Seguiment del Pla local de Salut (10) 2024

21%

Sensibilització i divulgació d'informació en matèria de salut (2) 2023

10%

Cardioprotecció de la ciutat i sensibilització en temes d’autoprotecció. (0) 2023

0%
0%

La Biblioteca Pilarin Bayés com a referent del nou model de biblioteques d'Europa

Fomentar la lectura entre infants i joves (3) 2023

0%

Desplegament del Pla nacional del llibre i la lectura de Catalunya (0) 2025

0%

Establir la BPB com un espai central de trobada i cohesió social (0) 2023

0%