Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

dilluns 18 maig 2020

S’inicia el període per sol·licitar ajuts pel lloguer de l’habitatge habitual

Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre i l’objectiu és minimitzar l’impacte econòmic i social de la crisi sanitària.

A partir d’aquest dimarts 19 de maig i fins al 30 de setembre, es poden presentar les sol·licituds per demanar un ajut econòmic en el lloguer de l’habitatge habitual. Amb la intenció de contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la pandèmia, l’Ajuntament de Vic gestiona els ajuts per al pagament total o parcial de la renda de lloguer i/o cancel·lació total o parcial de l’ajut transitori de finançament (amb o sense deute). El topall és de 750 euros per sis mesos. La presentació s’haurà de fer preferentment de forma telemàtica i les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre amb la corresponent documentació completa i correcta, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

Per beneficiar-se d’aquests ajuts cal complir els següents requisits:

 

  • Que qualsevol dels membres de la unitat familiar hagi passat a estar en situació d’atur, tinguin un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), una reducció de la jornada de treball per motius de cures en cas de ser empresari, o altres motius que suposin una pèrdua d’ingressos.

 

  • El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no poden ser superiors a tres vegades l’IPREM (1.613,52 euros mensuals). S’amplia a quatre vegades l’IPREM (2.151,36 euros mensuals) quan a la unitat familiar hi ha alguna persona amb discapacitat i cinc vegades l’IPREM (2.689,20 euros mensuals) si és la persona deutora principal qui pateix una discapacitat. A més a més, aquests ingressos màxims es poden incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o 80,67 euros per fill si la família és monoparental.

 

  • La renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) ha de ser superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

 

  • Tenir la residència legal a Catalunya

 

  • La persona sol·licitant ha de ser titular d’un contracte de lloguer i que constitueixi el seu domicili habitual. En el cas de cotitularitat del contracte, en què el coarrendetari no formi part de la unitat familiar de la persona sol·licitant, aquell també haurà d’acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica i social per tal que la persona sol·licitant pugui beneficiar-se de la totalitat de l’ajut.

 

  • La persona sol·licitant ha d’acreditar el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.

 

  • Els membres de la unitat familiar han de complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

 

  • La persona sol·licitant no ha d’estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  • L’import de la renda de lloguer (aquest concepte inclou: la renda, els endarreriments de la renda, IBI, la taxa d’escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora) del contracte d’arrendament ha de ser com a màxim de 900 euros.

Quantitat màxima i límit d’ajuda

L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de 2020. A la demarcació de Barcelona són 750 euros mensuals (per sis mesos, 4.500 euros). L’import de l’ajut no pot superar la renda de lloguer pactada al contracte d’arrendament. En el cas de sol·licitar aquest ajut per cancel·lar els ajuts transitoris de finançament, el total de l’ajut no pot superar els sis mesos de renda de lloguer, segons les quantitats màximes. En el supòsit de contractes de lloguer subscrits per més d’un arrendatari, en què el coarrendatari no formi part de la unitat familiar de la persona sol·licitant i no es trobi en una situació de vulnerabilitat econòmica i social; l’import de l’ajut que pot percebre la persona sol·licitant serà del 50% de les quantitats màximes.

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per les mateixes mensualitats del mateix any. Si el sol·licitant es beneficia d’altres ajuts al pagament del lloguer, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no podrà ser superior a 5.400 euros.

Per a més informació sobre la documentació que cal presentar amb la sol·licitud o qualsevol altre dubte, consulteu aquest enllaç.