Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

divendres 24 de març 2023

Oberta la convocatòria d’ajuts de lloguer per a persones joves

Es podrà sol·licitar a partir del dijous dia 23 de març de forma telemàtica o amb cita prèvia a l’oficina d’habitatge, i fins al 5 d’abril.

Oberta la convocatòria per demanar el nou ajut del lloguer per a persones joves, de la Generalitat de Catalunya, que es podrà sol·licitar a partir dijous 23 de març i fins al 5 d’abril, a través de la pàgina web de habitatge.vic.cat o directament a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya , o trucant al 012.

Qui els pots demanar

 • Joves que tinguin fins a 35 o menys anys en el moment de la convocatòria.
 • Titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació.
 • Les rendes no han de superar els límits establerts segons la seva ubicació geogràfica ni el límit econòmic establert per a la unitat de convivència.

Requisits d’accés

L’import final de l’ajut no és lineal, sinó que pot ser de fins a 250 euros mensuals, en funció dels ingressos de la unitat de convivència i l’esforç econòmic que els suposa el pagament de lloguer.

 1. Tenir una edat de 35 anys, inclosos, o menys en el moment de publicació de la convocatòria.
 2. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos iguals o inferiors (23.725,79 €).

En el supòsit que en un mateix habitatge convisquin diverses persones i el sol·licitant sigui l'únic titular del contracte d'arrendament o cessió, es tindran en compte els ingressos de la unitat de convivència.

En el supòsit que en un mateix habitatge hi hagi diversos titulars del contracte d'arrendament o cessió, tant si presenten una o més sol·licituds individualitzades,  es tindran en compte els ingressos individuals de cada sol·licitant.

En el supòsit de lloguer o cessió d'ús d'habitació no s'inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge, només es considerarà la de la persona física arrendatària.

 1. Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 2. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que marqui la corresponent convocatòria.
 3. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 4. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 5. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud.
 6. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
 7. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució).

Per tramitar-ho telemàticament només es necessita l'IDCat mòbil o certificat digital. Per a qualsevol dubte us podeu dirigir l’oficina d’Habitatge de Vic  o trucar al telèfon 937.02.72.52. aportant la documentació requerida que figura a la convocatòria i a habitatge.vic.cat.