Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Carrer Sant Antoni (imatge d'arxiu)

divendres 03 abril 2020

Moratòria en el pagament de les quotes de la hipoteca per la pandèmia

Poden sol·licitar-la les persones que s’hagin quedat a l’atur o hagin patit una pèrdua substancial dels seus ingressos.

Totes aquelles persones que, arran de la crisi sanitària de la COVID-19, s’han quedat a l’atur, han hagut de cessar la seva activitat empresarial o han patit una davallada de les seves vendes, poden sol·licitar a l’entitat de crèdit que els aplaci les quotes de la hipoteca del seu habitatge  mentre duri l’estat d’alarma. La moratòria es pot demanar des del 18 de març i fins a 15 dies després de finalitzar la vigència del RDL 8/2020 que a dia d’avui és el 3 de maig, tot i que es podria prorrogar.

Els immobles afectats són l’habitatge habitual, els immobles afectes a l’activitat econòmica que desenvolupin els empresaris i professionals, i els habitatges diferents a l’habitual en situació de lloguer i pel quals el deutor hipotecari –sigui persona física, propietari i arrendador d’aquests habitatges- hagi deixat de percebre una renda des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma o deixi de percebre fins un mes després de la finalització de l’estat d’alarma.

La regidora d’Habitatge, Susagna Roura, explica que aquesta moratòria s’aplica a tots els préstecs o crèdits hipotecaris quan la persona deutora es trobi en algun dels supòsits de vulnerabilitat econòmica que es detallen a continuació:

 • Quan la persona deutora del crèdit o hipoteca quedi en situació legal d’atur. En cas que sigui empresari o professional per compte propi, quan es pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o hagi de suportar una caiguda de les vendes de més del 40%.
 • Quan els ingressos totals de tots els membres de la unitat familiar no superin, durant el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:
  • Tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) mensual, actualment fixat en 1.613,52 euros mensuals.
  • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec, o per 0,15 vegades l’IPREM en el cas de les unitat familiars monoparentals.
  • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.
  • Quatre vegades l’IPREM si un o més membres de la unitat familiar té una discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de forma permanent per l’activitat laboral i que estigui acreditada.
  • Cinc vegades l’IPREM si el deutor hipotecari pateix paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33%, o bé és una persona amb discapacitat física o sensorial amb un grau igual o superior al 65%, o en cas que pateixi una malaltia greu que l’incapaciti a ella o al seu cuidador per realitzar una activitat laboral.
 • Quan la quota hipotecària, més les despeses dels subministraments bàsics de l’habitatge (llum, aigua, gas, telèfon, quota de la comunitat) siguin superiors al 35% dels ingressos nets familiars.
 • Quan a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi patit una alteració significativa del seu esforç mensual en el pagament de la quota hipotecària en els termes següents:
  • Que l’esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per almenys 1,3.
  • Que s’hagi produït un descens substancial de les vendes igual o superior al 40%.

Per unitat familiar s’entén la formada pel deutor hipotecari, el seu cònjuge no separat legalment o la seva parella de fet, i els fills (amb independència de la seva edat) que resideixin a l’habitatge, inclosos els vinculats per una relació de tutela, guarda o acollida familiar. També els cònjuges no separats legalment o les seves parelles de fet inscrites que resideixin a l’habitatge familiar.

Com demanar la moratòria?

La sol·licitud de moratòria s’ha de presentar a l’entitat financera on es va signar el préstec o crèdit hipotecari. A les seves pàgines web, les entitats financeres tenen a disposició dels seus clients un formulari específic per fer la sol·licitud. Aquest formulari s’ha de lliurar (amb possibilitat de fer-se telemàticament) acompanyat d’aquesta documentació:

 1. Justificant de la pèrdua d’ingressos (certificat de la prestació d’atur amb la quantitat mensual o, en cas dels empresari o professionals que hagin cessat l’activitat, el certificat de declaració de cessament d’activitat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària).
 2. Llibre de família
 3. Certificat col·lectiu d’empadronament històric.
 4. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent.
 5. Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 6. Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec o crèdit hipotecari
 7. Contracte de lloguer en cas que se sol·liciti una moratòria del deute hipotecari pel préstec que grava un habitatge de lloguer.
 8. Declaració responsable de les persones deutores conforme complexen els requisits exigits.

En cas que la persona sol·licitant no pogués aportar algun d’aquests documents immediatament, pot substituir-lo per una declaració responsable explicant els motius (crisi COVID-19) i per què no pot aportar els documents. Un cop finalitzat l’estat d’alarma tindrà un mes per aportar-los.

Una vegada presentada la sol·licitud de moratòria amb la documentació requerida, si es compleixen els requisits, l’entitat creditora ha d’implementar la moratòria en un termini màxim de 15 dies. Els efectes de l’aplicació de la moratòria són els següents:

 • Suspensió del pagament de les quotes mensuals de la hipoteca (amortització de capital i interessos) durant el termini d’un mes, sense perjudici de les pròrrogues que puguin acordar-se per part del govern espanyol si s’allarga l’estat d’alarma.
 • La no meritació d’interessos en el període extraordinari de suspensió del pagament de la hipoteca.
 • La impossibilitat de cobrament d’interessos moratoris i la impossibilitat d’aplicació de la clàusula de venciment anticipat del contracte.
 • La durada dels períodes de retorn dels contractes de préstec o crèdit hipotecari no s’allargarà, i les quantitats no pagades durant el període de moratòria es repartiran entre la resta de quotes pendents.