Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Vista de l’Estadi (imatge d’arxiu)

divendres 03 abril 2020

Mesures per a famílies i col·lectius vulnerables en el pagament de les rendes de lloguer arran de la pandèmia

Se suspenen els procediments de desnonaments i llançaments per a llars sense alternativa habitacional.

Entre les mesures complementàries decretades pel govern de l'Estat en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19 (RDL 11/2020) hi ha les que fan referència al pagament del lloguer de l’habitatge habitual i als procediments de desnonaments i llançaments per a famílies i col·lectius vulnerables.

En tots aquests casos, els beneficiaris poden ser tant persones que, estant obligades a pagar la renda de lloguer, actualment es troben a l’atur (ERTO) o han reduït la jornada per motius de cura, com empresaris/es o persones en circumstàncies similars que han tingut una pèrdua substancial d’ingressos sense arribar al conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar del mes anterior a la sol·licitud de la moratòria. Amb caràcter general, el límit per ser beneficiari és tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) mensual (valor oficial IPREM 2020: 537,84 €). Aquest límit s’incrementa per cada fill a càrrec o persona major de 65 anys de la unitat familiar, en cas que algun membre de la unitat familiar tingui una discapacitat declarada superior al 33%, i en cas que la persona que estigui obligada a pagar la renda arrendatària tingui una malaltia mental, discapacitat intel·lectual reconeguda igual o superior al 33% o paràlisi cerebral.

Cal afegir-hi que les persones s'han de trobar en una situació en què la renda arrendatària, més les despeses i subministres bàsics (electricitat, aigua, gas, calefacció, serveis de telecomunicació fixe i mòbil, i possibles despeses comunitàries) sigui igual o superior al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

Així doncs, la regidora d'Habitatge, Susagna Roura, remarca que cal complir els requisits citats anteriorment.

Moratòria per pagar les rendes de lloguer i pròrroga extra dels contractes

Pel que fa a la moratòria per pagar les rendes de lloguer, en el cas de grans tenidors (titulars de més de 10 habitatges o més de 1.500 m²) i empreses o entitats públiques d’habitatge, l’arrendatari té un mes a comptar des del 2 d’abril del 2020 per demanar de forma fefaent l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda. Si les parts es posen d’acord, no cal cap comunicació. Si no hi ha acord, el propietari/arrendador ha de comunicar a l’arrendatari en el termini de 7 dies laborables una d’aquestes dues alternatives:

a) Una reducció del 50% de la renda durant el temps que duri l’estat d’alarma i les mensualitats següents, si aquell termini fos insuficient, amb un màxim de 4 mesos.

b) Una moratòria en el pagament de la renda que s’aplicarà de manera automàtica i que afectarà el període de temps que duri l’estat d’alarma i les mensualitats següents, si aquell termini fos insuficient, amb un màxim de 4 mesos. Es començarà a partir de la pròxima renda i es retornarà en quotes durant almenys 3 anys a comptar des de la superació de la situació, sempre i quan el contracte tingui durada, i es tornarà sense penalització ni interessos.

En el cas de petits propietaris, l’arrendatari que es trobi en el mateix supòsit podrà sol·licitar de l’arrendador, en el termini d’un mes a partir del 2 d’abril del 2020, l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial de la mateixa no s’hagués acordat abans entre les dues parts. Un cop rebuda la sol·licitud, en un termini de 7 dies laborals, el propietari haurà de comunicar a l’arrendatari les condicions de l’ajornament o de fraccionament ajornat del deute que accepta o altres alternatives.

Si el propietari no accepta la sol·licitud de l’arrendatari que estigui en situació de vulnerabilitat sobrevinguda per la COVID-19, es podrà tenir accés a un paquet d’ajudes transitòries: línia d’avals per compte de l’Estat (les entitats bancàries podran oferir ajudes transitòries i finalistes de finançament a les persones vulnerables per cobrir un import màxim de 6 mensualitats de renda i amb un termini de devolució de fins a 6 anys prorrogables, sense despeses ni interessos) i un nou programa d’ajudes que es reforçarà amb els ajuts d’especial urgència.

Prèvia sol·licitud de l’arrendatari, també es podrà demanar una pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual per un període màxim de 6 mesos (caldrà que el propietari ho accepti). Aquesta mesura podrà aplicar-se a aquells contractes en què finalitzi el període de pròrroga obligatoria o tàcita durant el període comprès entre el 2 d’abril del 2020 i fins dos mesos després de l’aixecament de l’estat d’alarma.

Respecte als desnonaments, el lletrat de l’Administració de Justícia ho comunicarà als serveis socials i se suspendrà el llançament. Si no estigués assenyalat o no hi hagués vista se suspendrà el llançament o la celebració de la vista fins que els serveis socials competents ho estimin oportú, per un període màxim de 6 mesos a comptar des del dia 2 d’abril del 2020.

També en els desnonaments, quan s’acrediti situació de vulnerabilitat social o econòmica per causes de la pandèmia que impossibiliti trobar una alternativa habitacional, cal comunicar-ho al lletrat de l’Administració de Justícia aportant la documentació necessària.

En tots els casos la documentació que s’ha de presentar tant davant l’administració de justícia, com al banc o al propietari, sigui gran tenidor o bé propietari/arrendatari és la següent:

  • En cas d’atur, certificat de l’entitat gestora de les prestacions en el qual figuri la quantitat mensual en concepte de prestació o subsidi.
  • En cas de cessament d’activitat, el certificat expedit per l’AEAT, òrgan competent de la comunitat autònoma o declaració de cessament de l’interessat.
  • número de persones que habiten al domicili habitual (llibre de família, certificat d’empadronament de la unitat de convivència vigent i de sis mesos anteriors, declaracions de discapacitat, dependència o incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral).
  • Nota simple de la titularitat dels béns de tots els membres de la unitat familiar.
  • Declaracions responsables del deutor/s relatives al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients degut a la COVID-19.